В отговор на придобилия значителен обществен отзвук репортаж на Btv, посветен на злоупотребите в процеса по реституция на земеделски земи в СО район Младост, се обръщам към Вас с настоящото питане, с цел получаване на допълнителна информация и иницииране извършването на проверка на дейността на Общинска служба „Земеделие“ район Панчарево. Намирам за необходимо да се приложат законово регламентираните възможностите за вътрешноведомствен контрол и съпътстващите го санкции при установяване на административни и/или дисциплинарни нарушения на служителите и по-специално началника на общинското звено. В допълнение, за да се провери в пълнота правоприемството в собствеността върху имота, следва да се осъществи и проверка на дейността на нотариуса, издал констативния нотариален акт в разглеждания случай. 

 Медийният репортаж разкрива как възоснова на извършена реституция 2.2 дк. частна общинска собственост е била възстановена на лицето Иван Иванов, починал през 1999 г. Възстановеният имот попада в границите на Метростанция „Младост 3“. Копие на клетвената декларация, възоснова на която е прието решение на поземлена комисия за възстановяване на имота, не е намерено в архива на Втори Нотариат. В съвкупност тези обстоятелства пораждат основателно съмнение за извършена имотна измама.  

 Поради това, считам че при реализацията на контролните си правомощия, лично или чрез Инспектората, министърът следва да отговори на следните належащи въпроси:

1. Налице ли са незаконосъобразни действия и/или бездействия на служителите на администрацията на Общинска служба „Земеделие“, район Панчарево и по-конкретно на началника на службата, в качеството му на държавен служител? В тази връзка извършени ли са административни нарушения или нарушения на служебните задължения?

2. По отношение на казуса, при който възоснова на неистинска нотариално заверена Декларация от 1992 година са възстановени 2.2 дк. земя, моля за официално становище относно законосъобразността на Решението на Поземлената комисия за реституция. В тази връзка бих искал да отбележа, че в разглеждания случай административният орган неправилно е преценил доказателствената сила на Декларацията, срещу която е била допустима  реституция в периода от 1992 до 2007 година, но не е допустима към момента. Процесуалният закон, какъвто е ЗСПЗЗ в частта относно процедурата по възстановяване на земеделски земи, намира приложение спрямо заварени отношения и доказателствената сила се преценява според закона при приемане на Решението за реституция. Така възниква основателното съмнение дали противното тълкуване не е залегнало в практиката на Поземлените комисии в страната, а не само в Обшинска служба „Земеделие“, район Панчарево. Моля да изразите мнение и по този въпрос, като представите основание за законосъобразността на този подход.  

Относно валидността на издадения констативен нотариален акт, с който се признава правото на собственост на Иван Иванов върху 2.2 дк. земя частна общинска собственост, моля председателя на Нотариалната камара да бъде извършена проверка на нотариуса издал акта като ми бъде предоставено копие от заключението по проверката.


Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>